projekty
unijne

KBA Automatic Krzysztof Bochenek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Badania nad opracowaniem technologii synchronizacji w czasie rzeczywistym silników elektrycznych zainstalowanych w wielonapędowych windach przemysłowych.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0004/18

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-06-01 – 2020-12-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 906 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 293 100,00 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie KBA Automatic Krzysztof Bochenek w celu wprowadzenia na rynek technologii synchronizacji w czasie rzeczywistym silników elektrycznych zainstalowanych w wielonapędowych windach przemysłowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą można stwierdzić, że Wnioskodawca zamierza opracować niestosowane dotąd rozwiązanie – planuje wprowadzić innowację produktową i procesową niestosowaną dotąd na świecie. Rozwiązanie Wnioskodawcy przeniesie sterowanie wraz z obliczeniami i całym algorytmem na poziom PLC, dzięki czemu falowniki będą otrzymywać w tym samym czasie zadane wyniki obliczeń do przeliczeń ruchu dla silników. Wnioskodawca zamierza uzyskać funkcjonalności niespotykane dotychczas w rozwiązaniach alternatywnych na świecie.

 


 

KBA Automatic Krzysztof Bochenek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie KBA Automatic Krzysztof Bochenek.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0019/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-03-31
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 215 735,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 151 014,50 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy KBA Automatic Krzysztof Bochenek.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez rozbudowę nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności, większa konkurencyjność na rynku,
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,
– aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia,
– wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej uporządkowanie i umieszczenie w jednym systemie ERP,
– wzrost niezawodności systemów informatycznych, poprzez zastąpienie wielu rozproszonych komponentów funkcjonalnościami zintegrowanymi w ramach jednego systemu ERP,
– zwiększenie dostępności poszczególnych funkcjonalności oprogramowania ERP wśród poszczególnych uczestników procesów biznesowych.

 


 

KBA Automatic Krzysztof Bochenek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Badania nad opracowaniem Inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0012/20

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2021-03-01 – 2023-02-28
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 130 960,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 459 650,00 PLN

Głównym celem projektu „Badania nad opracowaniem Inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0.” jest zwiększenie aktywności B+R firmy KBA Automatic Krzysztof Bochenek poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do opracowania inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0. Projekt polega na:
1. Zdobyciu nowej wiedzy podczas badań przemysłowych dotyczących opracowania technologii detekcji, pobierania i układania heterogenicznych obiektów fizycznych bazującej na mechanizmie pogłębionego uczenia i wizualizacji przewidywanej struktury rozmieszczanych obiektów w środowisku rozszerzonej rzeczywistości oraz konstrukcji inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0.
2. Potwierdzeniu zdobytej wiedzy w pracach rozwojowych pozwalających na wypracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie stworzenie innowacyjnego w skali światowej produktu pod postacią inteligentnej celi zrobotyzowanej dla przemysłu 4.0 z zaimplementowaną technologią detekcji, pobierania i układania heterogenicznych obiektów fizycznych bazującą na mechanizmie pogłębionego uczenia i wizualizacji przewidywanej struktury rozmieszczanych obiektów w środowisku rozszerzonej rzeczywistości.

 


KBA Automatic Krzysztof Bochenek
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie KBA Automatic Krzysztof Bochenek.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0019/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2021 – 30.06.2022
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 371 792,77 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  260 254,93 PLN

Celem projektu pn.: „Rozbudowa systemu informatycznego w firmie KBA Automatic Krzysztof Bochenek” jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności KBA Automatic Krzysztof Bochenek.

Rezultatem realizacji projektu będzie:

– modernizacja wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie dodatkowych modułów zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (optymalizacja gospodarki magazynowej, lepszy nadzór nad obszarem sprzedaży, produkcyjno-usługowym),

– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w poszczególnych obszarach biznesowych oraz zwiększenie dostępności oprogramowania produkcyjno-usługowego na stanowiskach pracy,

– aktualność kluczowych danych niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy,

– wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,

– wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

Projekt jest zgodny z:

– celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie opolskim” poprzez inwestycję firmy z sektora MSP w technologie informacyjne i komunikacyjne. które przełożą się na wzrost jej konkurencyjności i innowacyjności.

– celem Poddziałania 2.1.2 RPO WO na lata 2014-2020 „Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP” poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie należącym do sektora MSP, jako innowacyjnego narzędzia wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowych. Wszystkie ww. rezultaty przełożą się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa