Fundusze
Norweskie

fundusze norweskie

KBA Automatic Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021

Tytuł projektu: „Innowacyjne usługi programowania dla przemysłu 4.0 w oparciu o ekologiczne rozwiązania technologiczne”

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy KBA Automatic Sp. z o.o. na rynku poprzez opracowanie nowego procesu umożliwiającego świadczenie innowacyjnych usług programowania w obszarze automatyki przemysłowej dla przemysłu 4.0.

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę KBA Automatic Sp. z o.o. innowacji procesowej i produktowej na poziomie światowym przy wykorzystaniu technologii przyczyniających się do ochrony środowiska. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku firmy KBA Automatic Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowego procesu technologicznego, który umożliwi świadczenie innowacyjnych usług programowania dla przemysłu 4.0. Cel zostanie zrealizowany dzięki przeprowadzeniu prac rozwojowych i doposażeniu przedsiębiorstwa w urządzenia oraz oprogramowanie najnowszej generacji. KBA Automatic Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu opracuje i wdroży w firmie proces technologiczny umożliwiający świadczenie nowych usług – programowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych z wykorzystaniem robotów przemysłowych i sterowników nowej generacji. Projekt obejmuje zakresem dwa główne zadania: przeprowadzenie prac rozwojowych i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych. Prace rozwojowe ukierunkowane będą na zastosowanie innowacyjnych metod i technik sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowych w procesie programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Nowa usługa programowania będzie świadczona w oparciu o języki standardowe i wysokiego poziomu oraz z wykorzystaniem modeli. Przygotowanie inwestycji od strony organizacyjnej, technicznej, formalnej, a także w zakresie zabezpieczenia finansowania zostało gruntownie przemyślane i potwierdza wysoki stopień zaawansowania projektu do realizacji. Realizacja projektu w oparciu o zastosowane rozwiązania najnowszej generacji będzie pozytywnie wpływała na rozwój KBA Automatic Sp. z o.o., branży automatyki przemysłowej przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 2 289 617,82 zł
Okres realizacji projektu: 2021-07-01 – 2023-09-30
Supported by a Grant from the people of Norway / Projekt wsparty przez mieszkańców Norwegii

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Link do strony Funduszy norweskich i Funduszy EOG: https://www.eog.gov.pl/

 


EOG 2014-2021 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Program ROZWÓJ LOKALNY. Budżet programu: 117,6 mln euro Wkład darczyńców: 100 mln euro Wkład krajowy: 17,6 mln euro Program ma na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców małych i średnich miast. Dowiedz się więcej

www.eog.gov.plAktualności:

W dniu 20.09.2023 r. o godz. 10:00 przeprowadzono prezentację kończącą projekt pt. „Innowacyjne usługi programowania dla przemysłu 4.0 w oparciu o ekologiczne rozwiązania technologiczne”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych prac badawczych.

 

W dniu 07.09.2021 r. o godz. 10:00 przeprowadzono prezentację inaugurującą rozpoczęcie projektu pt. „Innowacyjne usługi programowania dla przemysłu 4.0 w oparciu o ekologiczne rozwiązania technologiczne”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały informacje dotyczące współfinansowania inwestycji, cele projektu, planowane działania, omówiony harmonogram prac i wskaźniki projektu.


 

„Innowacyjne usługi programowania dla przemysłu 4.0 w oparciu o ekologiczne rozwiązania technologiczne”

 

KBA Automatic Sp. z o.o. realizowała projekt w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021. W ramach projektu opracowano oraz wdrożono innowacyjną usługę programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

 

Usługa obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji stacji zrobotyzowanej,
 • Opracowanie dokumentacji elektrycznej,
 • Prefabrykację szaf sterowniczych,
 • Programowanie sterowników PLC firmy Allen Bradley,
 • Tworzenie wizualizacji HMI na panelach operatorskich firmy Allen Bradley,
 • Programowanie robotów KUKA,
 • Programowanie systemów wizyjnych opartych o kamery głębi oraz sieci neuronowe,
 • Uruchomienie stacji zrobotyzowanej u klienta,
 • Po uruchomieniowe wsparcie techniczne.

 

fundusze norweskie

KBA Automatic Sp. z o.o. is implementing a project under the Environmental Technologies scheme of the programme „Development of Entrepreneurship and Innovation” co-financed by the Norwegian Financial Mechanism, 2014 -2021

Project title: „Innovative programming services for Industry 4.0 based on green technological solutions”.

Project objective: to increase the competitiveness of KBA Automatic Sp. z o.o. on the market by developing a new process enabling the provision of innovative programming services in the area of industrial automation for Industry 4.0.

Short project description: The subject of the project is the implementation by the Applicant KBA Automatic Sp. z o.o. of a process and product innovation on a global level with the use of technologies contributing to environmental protection. The aim of the project is to increase the competitiveness of KBA Automatic Sp. z o.o. on the market by developing a new technological process which will enable to provide innovative programming services for Industry 4.0. The objective will be achieved by carrying out development works and providing the company with equipment and software of the latest generation. As part of the project, KBA Automatic Sp. z o.o. will develop and implement a technological process which will enable the company to provide new services – programming of robotic production lines using industrial robots and new-generation controllers. The project includes two main tasks: conducting development works and purchase of fixed and intangible assets. Development work will be focused on the application of innovative methods and techniques of artificial intelligence and neural networks in the process of programming of robotic production lines. The new programming service will be provided on the basis of standard and high level languages and with the use of models. The preparation of the investment in terms of organizational, technical, formal, and financial security has been thoroughly thought out and confirms the high degree of advancement of the project for implementation. The implementation of the project, based on the latest generation solutions applied, will positively influence the development of KBA Automatic Sp. z o.o., the industry of industrial automation, while protecting the natural environment.

Project value: PLN 2 289 617,82 zł

Project implementation period: 2021-07-01 – 2023-09-30

Supported by a Grant from the people of Norway / Project supported by the people of Norway

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Link to website of Norwegian and EEA Funds: https://www.eog.gov.pl/

 

News:

On 20.09.2023 at 10:00 a.m., a presentation was made to conclude the project entitled „Innovative programming services for Industry 4.0 based on green technological solutions”. During the meeting, the results of the conducted research work were presented.

 

On 07.09.2021 at 10:00 a.m. a presentation was held inaugurating the start of the project entitled „Innovative programming services for Industry 4.0 based on green technological solutions”. During the meeting, information on the co-financing of the investment, project objectives, planned activities, discussed work schedule and project indicators were presented.

 


 

„Innovative programming services for Industry 4.0 based on green technological solutions”

 

KBA Automatic Krzysztof Bochenek has completed a project under the Environmental Technologies scheme of the programme „Development of Entrepreneurship and Innovation” co-financed by the Norwegian Financial Mechanism, 2014-2021. The project developed and implemented an innovative service for programming robotic production lines.

 

The service includes:

 • Development of the robotic station concept,
 • Development of electrical documentation,
 • Prefabrication of control cabinets,
 • Programming of Allen Bradley PLCs,
 • Creation of HMI visualizations on Allen Bradley operator panels,
 • Programming KUKA robots,
 • Programming of vision systems based on depth cameras and neural networks,
 • Commissioning of the robot station at the customer’s site,
 • Post commissioning technical support.